ReadyPlanet.com
dot dot
Trip ลาว article

ประเทศลาว " จำปาสัก - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง - น้ำตกตาดฟาน "

  ลักซูรี่ เซอร์วิส ทัวร์ มีความยินดีที่จะนำท่านท่องเที่ยว แขวงจำปาสักหรือเขตแคว้นนครกาละจำบากนาคะบูรีสี ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางของการรวบรวมศิลปวัฒนธรรม อารยะธรรมของขอมในสมัยโบราณ ที่เมืองปากเซ ซึ่งเป็นมืองหลวงของจำปาสักแห่งนี้  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศลาว  ได้สัมผัสร่องรอยอารยะธรรมจากปราสาทหินวัดภูและชมดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของน้ำตกหลี่ผี, น้ำตกคอนพะเพ็ง ซึ่งมีความงามตามธรรมชาติของมหานทีสีทันดร  แฝงไว้ในความดุดันของกระแสแม่น้ำโขงที่ยิ่งใหญ่  สมคำร่ำลือและยกย่องให้เป็น "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย" ของภาคพื้นเอเชีย

 

วันแรก กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี         
 18.00 น          พร้อมกันที่นัดพบ บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 1) รับประทานบนรถโค๊ช ..         
                        ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี    
    
 
 

วันที่สอง ด่านช่องแม๊ก - วังเดา, ปราสาทหินวัดภู - จำปาสัก          
 07.00 น       ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม         
 08.30 น       ออกเดินทางเข้าด่านช่องแม๊ก บริเวณชายแดนไทย-ลาว  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ 2 ด่าน         
                    "ค่าช่องแม๊ก - วังเดา" และเดินทางเข้า สปป.ลาว ถึงเมืองปากเซ ระหว่างทางชมทัศนียภาพความเป็นอยู่         
                    ของประชากรลาว จากนั้นข้ามแม่น้ำโขงโดยสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น เป็นสะพานแห่งใหม่ที่เข้าถึง         
                    เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก         
 12.00 น       พักรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 3)         
 13.00 น        เดินทางสู่ "ปราสาทหินวัดภู" โดยนั่งรถสองแถว ลงเรือแพขนานยนต์  ข้ามแม่น้ำโขง         
                     ปราสาทหินวัดภูนี้ ถูกสร้างขึ้นในยุคเจริญของขอม ศาสนสถานของขอมโบราณ ได้รับการรับรองพร้อมขึ้น         
                     ทะเบียนเป็น "มรดกโลก" สถานที่สองของประเทศลาวโดยองค์การยูเนสโก  ปราสาทหินวัดภูตั้งอลังการอยู่บน         
                     หน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นร่องรอยอารยะธรรมอันยิ่งใหญ่ ลวดลายแกะสลักบนหิน ตัวปราสาทเป็นศิลปะเดียวกับ         
                     นครวัดในประเทศเขมร  มีอายุประมาณกว่า 1 พันปี เช่น แท่นบูชายันต์, รูปจรเข้, รูปพระศิวะ, รูปพระนารายณ์         
                     หรือนางอัปสร โดยให้มนุษย์พรหมจารี หญิงหรือชาย ในการบูชายันต์         
 18.00 น        รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 4) .. นำทุกท่านเข้าที่พัก "โรงแรมจำปาสัก" ซึ่งเคยรับเสด็จ "สมเด็จพระเทพฯ"         
                     และเป็นวังเก่าในอดีตด้วย .. เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือออกเที่ยวชมราตรีเมืองจำปาสัก       
  
 

วันที่สาม น้ำตกหลี่ผี, น้ำตกคอนพะเพ็ง         
 06.00 น        อรุณสวัสดิ์ .. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของทางโรงแรม         
 08.00 น        ชม "น้ำตกหลี่ผี" นำทุกท่านลงเรือที่ท่าเรือของหมู่บ้านนากะสัง  ชมทัศนียภาพของมหานทีสีทันดร ก่อนถึง         
                     เกาะดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี ถึงชายฝั่งเปลี่ยนมานั่งรถ 5 แถว ชมรอบเกาะ ผ่านหมู่บ้าน ,วัดอาราม         
                     ชมสภาพหัวรถจักไอน้ำ-สะพานรถไฟ จากนั้นเดินเท้าเพื่อชมความงามของน้ำตก บรรยากาศเย็นสบาย ร่มรื่น         
                      พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำ แม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยว สร้างมนเสน่ห์ให้กับน้ำตกอย่างมหัศจรรย์         
 12.00 น        รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 6)          
 13.00 น         ออกเดินทางเพื่อชมความงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง ได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุด         
                     ในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวปะทะกับแก่งหินน้อยใหญ่ กระจายเป็นละอองไอน้ำ สมคำร่ำลือ         
                      และยกย่องให้เป็น "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย" .. เชิญทุกท่านถ่ายภาพความประทับใจ         
 18.00 น       เดินทางเข้าเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) และพักผ่อนตามอัธยาศัย ... ราตรีสวัสดิ์     
    

 

วันที่สี่ น้ำตกตาดฟาน, น้ำตกผาส้วม         
 06.00 น      สวัสดียามเช้า .. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารของจำปาสัก         
 08.00 น      เดินทางเข้าเมืองปากช่อง  ชาวบ้านปลูกกาแฟ หลากหลายพันธ์ชนิด มีจำหน่ายให้ซื้อหากลับไป         
                    ชาและกาแฟนี้ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศเลยก็ว่าได้         
 10.00 น      ชมความงามของน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุด ประมาณ 120 เมตร .. ต่อด้วยน้ำตกผาส้วม         
 12.00 น      รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 9) ...ห้องอาหารที่นี่ ได้รับเสด็จ"สมเด็จพระเทพฯ" มาแล้ว         
                           ... บันทึกภาพและบรรยากาศของท้องถิ่น น้ำตกที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขา         
 13.00 น      เดินทางกลับช่องแม๊ก ชายแดนไทย - ลาว         
 16.00 น     ให้ทุกท่านแวะช๊อปปิ้งกับสินค้า นานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี (ได้แก่ ไวน์ในรูปลักษณ์สวยๆ แปลกตา)         
 18.00 น    เดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี .. พักรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10)          
 19.30 น    เดินทางกลับกรุงเทพฯ  .. พักผ่อนตามอัธยาศัย ... ดูซีดี, ร้องคาราโอเกะ ... ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    
     
           

 เอกสารที่ต้องเตรียมให้กับทางทัวร์ เพื่อผ่านแดน -- พาสปอร์ต (เล่มที่ยังไม่หมดอายุ) ---          
 หากท่านที่ยังไม่มีพาสปอร์ต  โปรดนำ-          
 ผู้ใหญ่  -รูปถ่ายหน้าตรง  --ต้องไม่ "ใส่ชุดข้าราชการ, สวมหมวก , แว่นตาดำ" ขนาด 1หรือ2 นิ้ว  จำนวน 3 ใบ         
   (ต้องเป็นภาพเหมือนกันทั้ง 3 ใบ)         
   -จะเป็นภาพ ขาว-ดำ หรือ ภาพสี ก็ได้         
   -สำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง จำนวน 3 ใบ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง         
 เด็ก สำหรับเด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 15ปี(ยังไม่มีบัตรประชาชน) ให้นำ         
   -สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อของเด็ก) -ถ่ายสำเนา 3 ใบ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง         
   -รูปถ่ายขนาด 1หรือ2นิ้ว จำนวน 3ใบ ต้องไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ         
   -จะเป็นภาพ ขาว-ดำ หรือ ภาพสี ก็ได้         
 อัตราค่าบริการนี้ รวม.-          
  ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียม ไทย-ลาว         
  ค่าเอกสารดำเนินการ แจ้งรถไทยเข้าประเทศลาว         
  ค่าบริการไกด์นำเที่ยว และอำนวยความสะดวก         
  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บริการรวม 10 มื้อ พร้อมของว่างช่วงเบรค         
  ค่าที่พัก 2 คืน         
  ค่าเข้าชมสถานที่ ที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม         
           
        หากสนใจ เชิญติดต่อ สำรองที่นั่ง ได้ที่  "  คุณอรทัย  อรกิจ "   
           
 หมายเหตุ   -หากพักท่านเดียว เพิ่มค่าห้อง 1,800 บาท         
   -เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี คิด 75% จากราคาเต็ม         
            
 โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลง..ตามความเหมาะสม 

 
promotion

กราบพระธาตุอินทร์แขวน article
ล่องแพ(จ.ตาก) article
หลวงพระบาง article
ครัวพี่น้อง(วิริยา ทองพัฒน์) article
ลังกาวี article
เขื่อนรัชชประภา article
พระธาตุอินทร์แขวน article
กรุงเทพฯ - ตรัง -กระบี่ article
ถวายเทียนพรรษา และชมสวนผลไม้ article
เมืองแห่งภูเขา ภูเรือ article
มุกดาหาร - เวียดนาม article
แม่สาย สูงสุดแดนสยาม article
ถ้ำพระยานคร article
สิบสองปันนา article
เก็นติ้งไฮแลนด์ - มาเลเซีย article
ท่องเมืองสามหมอก articledot

dot
dot
dot
bulletโปรแกรมทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ


ททท
แม่สาย


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

หจก. luxury service tour
ที่อยู่ :  เลขที่165/2 แขวง : คลองจั่น เขต : บางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์โทร :  02-138-7845      มือถือ : 089-225-7661
อีเมล : tourluxury@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tourluxury.net