ReadyPlanet.com
dot dot
แม่สาย สูงสุดแดนสยาม article

ลักซูรี่ มีความยินดีนำเสนอ โปรแกรมการท่องเที่ยวสูงสุดยอดแดนสยาม

ที่อำเภอแม่สาย เขตแดนไทย-พม่า     

   กราบนมัสการพระธาตุดอยตุง ชมตำหนักสมเด็จย่า ชมสวนแม่ฟ้าหลวงที่ตระการตา

แม่สายในอดีต
 

         นับย้อนหลังไปนับพันปี บริเวณแหงนี้เคยเป็นเมืองโบราณมีชื่อเรียก่าเวียงสี่ตวง และเวียงพานคำ เป็นเมืองของพญาพรหม โอรสของพญาพังคราช เจ้าเมืองโยนก หรือเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน ซึ่งเสียเมืองให้กับขอม และถูกเนรเทศมาอยู่เมืองสี่ตวง ด้วยความสามารถของพญาพรหม ได้ทำการรบพุ่งกับขอม และขับไล่ขอมยึดเมืองคืนมาได้ พระเจ้าพรหม จึงได้รับสมัญญานามว่า "มหาราช" องค์แรกของสยามประเทศ
         จากหลักฐานซากกำแพงเมืองโบราณซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เช่นบริเวณหลังวัดเวียงพาน หลังวัดพรหมวิหาร และสองด้านของสถานีใบยาสูบแม่สาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งบอกว่าเมืองนี้มีอายุยืนยาวต่อเนื่องเพียงใด ก่อนที่จะมาเป็นชุ่มชนแห่งนี้ที่เรียกว่าแม่สาย ซึ่งเติบโตมาเป็นกิ่งอำเภอ และอำเภอจนถึงทุกวันนี้
         แม่สายเป็นหมู่บ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานเอาไว้ แต่ต้องเป็นชุมชนมานานก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นแน่ เพระเริ่มมีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านแม่สายนั่นเอง
         มีผู้สันนิษฐานว่าชุมชนคงเกิดขึ้น เกิดจาการอพยพคนมาจากลำพูน มาอยู่เขียงแสน แม่จัน แม่สาย ในรัชกาลที่ 5 โดยส่วนมากเป็นลูกหลานของชาวเมืองยอง ที่อพยพลงมากกับพระยากาวิละ เจ้าเมืองที่ครองนครเชียงใหม่ ในยุคเก็บผักไส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาวนา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชลประทานเป็นพิเศษ ทำให้มีการขุดลำเหมืองแดง เพื่อชักน้ำสายมาเข้าในนา และน่าเชื่อว่าได้ว่านี่คือเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดชุมชนริมฝั่งเหมืองแดง และริมฝั่งน้ำสายขึ้น ซึ่งชุมชนอาจมีจุดเริ่มต้นที่ตลาดแพร่
         ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายบุญยืน ศรีสมุทร คฤบดีคนสำคัญของอำเภอแม่สาย ได้เปิดตลาดขึ้นใหม่ จึงปรากฏว่ามีชุมชนหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามลำดับ
แม่สายมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอแยกออกมาจาก แม่จัน หรือเชียงแสนหลวง เมื่อปีพ.ศ. 2481
         เมื่อสงครามโลกอุบัติขึ้น ไทยจำเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้จัดส่งกองทหารขึ้นไปยึดเชียงตุงกลับคืนจากอังกฤษ โดยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสาย ในปี พ.ศ. 2485 และสร้างถนนไปเชียงตุงยาว 160 ก.ม. ยึดเมืองเชียงตุง สถาปนาเป็นสหรัฐไทยเดิม ในช่วงสงครามโลกทำให้แม่สายมีความสำคัญในฐานะประตู่สู่เขียงตุง
         ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานเหล็กของแม่สายต้องกลับพังพินาศไปด้วยระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร และในที่สุดเชียงตุงก็ตกไปเป็นของอังกฤษตามเดิม
         หลังสงครามโลก มีผู้อพยพมาจากที่อื่น มาตั้งรกรากมากขึ้น แม่สายเริ่มเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญ และมาเป็นประชากรรุ่นใหม่สืบมา
กิ่งอำเภอแม่สายยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2493 มีเพียงสี่ตำบลนั่นก็คือ
         1.ต.แม่สาย
         2.ต.เกาะช้าง
         3.ต.โป่งผา
         4.ต.ห้วยไคร้
         และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2501 พสกนิกรชาวแม่สายมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสอำเภอแม่สาย
         ก่อนถึงปี พ.ศ. 2499 ได้ปรากฏหลักฐานว่าแม่สายถูกไฟใหม้ครั้งใหญ่ ติดต่อกันสองครั้ง สองคราว และจากเรือนไม้เก่าก็ถูกแทนที่ด้วยอาคารพานิชย์ สองฝากฝั่งถนนพหลโยธิน ดูแลโดยสุขาภิบาลแม่สายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 นับวันเมืองแม่สายได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ และธนาคารแห่งแรกคือธนาคารอมสิน และอีกหลายธนาคารก็เริ่มก่อร่างสร้างขึ้น มีโรงเรียนดรุณราษฏร์เป็นเป็นโรงเรียนราษฏร์แห่งแรก

สภาพทั่วไปอำเภอแม่สาย
         อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย และของประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 891 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย 63 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 285 ตารางกิโลกเมตร หรือ 178,125 ไร่ โดยมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 14 จากจำนวน 18 อำเภอของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับ อ.เชียงแสน แม่จัน แม่ฟ้าหลวง และติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าทา.ด้านเหนือ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
         สภาพทางเศรษฐกิจของอำเภอแม่สายในปี 2547 พบว่าประชากรมีรายได่เฉลี่ยต่อหัว 28,563 บาท/คน/ปี และในเขตเทศบาลประมาณ 35,000 บาท

         ประชากรมีประมาณ 829.000 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง

         1.ตำบลเวียงพางคำ
         2.ตำบลแม่สาย
         3.ตำบลเกาะช้าง
         4.ตำบลศรีเมืองชุม
         5.ตำบลโป่งผา
         6.ตำบลโป่งงาม
         7.ตำบลห้วยไคร้
         8.ตำบลบ้านด้าย

ฟรี! รูปภาพไม่จำกัดที่ slide.com Host

 

วันที่หนึ่ง        
19.00 น      ออกเดินทาง พร้อมบริการอาหารเย็น(มื้อที่1) แพคสำเร็จรูป--ข้าวกล่อง,ขนมหรือผลไม้,เครื่องดื่มร้อนเย็น       
                 พักผ่อนตามอัธยาศัย..ชมซีดี ตลก,ภาพยนต์ไทย-จีน-ฝรั่ง, คาราโอเกะ  
 

    
วันที่สอง        
07.00 น       ถึงแม่สาย ..ทำธุระส่วนตัว..รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่2) ที่โรงแรม       
                  เรียบร้อยแล้วเดินทางเข้าประเทศพม่า ณชายแดน ไทย-พม่า       
                 (โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริง ติดตัวมาด้วย) .. เดินเท้าข้ามสะพานสู่ประเทศพม่า       
                            นำทุกท่านขึ้นรถพื้นเมือง เที่ยวชม       
                                  1. พระหยกสามมิติ (เราดูท่าน ท่านดูเรา)       
                                  2. นมัสการพระธาตุเจดีย์ ชเวดากอง(จำลอง) เพื่อกราบขอพรพระประจำวันเกิด (สำหรับคนเกิดวันเสาร์)       
                                  3. พระพุทธรูปที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์       
                                  4. นมัสการพระธาตุสายเมือง       
                                  5. นมัสการพระครูบาแสงหล้า เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงของชาวพม่า  และหาซื้อของฝากเพชรพลอย       
                   กลับมาเป็นที่ระลึก  จากนั้นข้ามกลับฝั่งไทย       
12.00 น        รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่3) แบบพื้นเมือง อาทิเช่น ข้าวซอย,ขนมจีนน้ำเงี้ยวฯ       
13.30 น        เข้าที่พัก ... พักผ่อนตามอัธยาศัย  เชิญจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึก ของใช้ ของเล่น ที่แม่สาย       
                   รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ......... ในยามค่ำคืน ยังมีสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย หากท่านใดที่ยัง       
                   ไม่เหนื่อยล้า เชิญซื้อหาได้ตามสะดวก ...... ราตรีสวัสดิ์       


วันที่สาม        
06.00 น          อรุณสวัสดิ์ วันใหม่ ... รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม       
07.30 น          เดินทางไปดอยตุง กราบของพรที่พระธาตุดอยตุง  ชมธรรมชาติอันสวยงาม รับอากาศบริสุทธิ์ที่สนชื่น       
                     ชมตำหนักสมเด็จย่าพร้อมรับฟังคำบรรยาย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมวลดอกไม้ที่บานรับอรุณ ....       
                      ลงมาชมสวนสมเด็จย่า กับหมู่ดอกไม้นานาชนิด น้ำตก สวนตะบองเพชรฯ ที่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศตลอดปี       
12.00 น         รับประทานอาหารกลางวัน..... ตามอัธยาศัย บนยอดดอยฟ้าหลวง       
13.30 น         ออกจากดอยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหน้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวทิวทัศน์ที่มีเขตแดน ของดินแดน3ประเทศ       
                    ไทยลาวพม่า       
14.30 น         สู่ท่าเทียบเรือเชียงแสน ชิมผลไม้จากเมืองจีน นานาชนิด ให้เลือกซื้อติดมือกลับไป       
15.30 น         ชมสถาปัตยกรรมที่ลือชื่อ "วัดร่องขุ่น" โดยอาจารย์เฉลิมชัย  ที่บรรจงวิจิตรสร้างขึ้นมา       
18.30 น          รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5) ที่กว้านพะเยาว์       
                   สัมผัสบรรยากาศยามเย็น ถ่ายภาพพระอาทิตย์พลบค่ำริมขอบบึง  ... พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถโค๊ช       
                   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
 
   
        
 อัตราค่าบริการนี้รวม-       
  ค่ารถโค๊ช ปรับอากาศ VIP 10ล้อ 2ชั้น      
  ค่าอาหารตามโปรแกรม รวม 5 มื้อ      
  ค่าผ่านด่านและค่าพาหนะเข้าชมสถานที่ ที่ประเทศพม่า      
  ค่าพาหนะขึ้นดอยและค่าเข้าชมพระตำหนัก, สวนสมเด็จย่า      
  ค่าที่พัก 1 คืน      
        
 สำรองที่นั่งได้ที่ คุณอรทัย อรกิจ(พี่แอ๊ด)  
promotion

กราบพระธาตุอินทร์แขวน article
ล่องแพ(จ.ตาก) article
หลวงพระบาง article
ครัวพี่น้อง(วิริยา ทองพัฒน์) article
ลังกาวี article
เขื่อนรัชชประภา article
พระธาตุอินทร์แขวน article
กรุงเทพฯ - ตรัง -กระบี่ article
ถวายเทียนพรรษา และชมสวนผลไม้ article
เมืองแห่งภูเขา ภูเรือ article
มุกดาหาร - เวียดนาม article
ถ้ำพระยานคร article
สิบสองปันนา article
เก็นติ้งไฮแลนด์ - มาเลเซีย article
Trip ลาว article
ท่องเมืองสามหมอก articledot

dot
dot
dot
bulletโปรแกรมทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ


ททท
แม่สาย


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

หจก. luxury service tour
ที่อยู่ :  เลขที่165/2 แขวง : คลองจั่น เขต : บางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์โทร :  02-138-7845      มือถือ : 089-225-7661
อีเมล : tourluxury@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tourluxury.net